Privacybeleid

 1. DOEL EN STREKKING

 

Bij Schréder ("Schréder" of "wij" of "ons"), zetten we ons in voor de bescherming van uw privacy en waarderen we de relatie met onze zakenpartners, klanten en elke partij die geïnteresseerd is in ons bedrijf.

 

Deze privacyverklaring (de "verklaring") geeft een overzicht van de soorten informatie, waaronder persoonsgegevens ("Informatie" of "Persoonsgegevens"), die we verzamelen over onze zakelijke partners, onze klanten en onze website- en klantenportaalgebruikers, hoe ze worden gebruikt en anderszins verwerkt, aan wie we ze kunnen onthullen, evenals uw rechten met betrekking tot uw informatie. 


Voor de verwijzing worden alle gekapitaliseerde termen die niet in de basis van deze verklaring zijn gedefinieerd, gedefinieerd in punt 5 hieronder.


 

 1. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR UW INFORMATIE?

 

Schréder SA is een wereldwijd bedrijf dat actief is via haar gelieerde ondernemingen, met hoofdkantoor in België, aan de Rue de Lusambo 67, 1190 Brussel. In de gevallen is Schréder SA of een van haar gelieerde ondernemingen verantwoordelijk voor de informatie die wij over u verzamelen en wordt zij aangeduid als verwerkingsverantwoordelijke.


In bijzondere omstandigheden, zoals grensoverschrijdende zaken, zijn Schréder SA en haar gelieerde ondernemingen gezamenlijk verantwoordelijk voor uw informatie en zullen zij, voor zover nodig, samenwerken om te voldoen aan onze verplichtingen uit hoofde van de toepasselijke wetgeving.


 

 1. DOOR ONS VERZAMELDE INFORMATIE

 

Schréder verzamelt informatie die vrijwillig door u wordt verstrekt of op geautomatiseerde wijze wordt verzameld, zoals hieronder beschreven.

 

Informatie die we verzamelen over onze zakenpartners en klanten met betrekking tot de levering van onze producten en diensten zijn voornamelijk bedrijfsgegevens en bedrijfsinformatie.

 

 1. Informatie die door u wordt verstrekt - Als u ervoor kiest om ons uw informatie niet te verstrekken, kunnen we u mogelijk niet onze producten of diensten leveren. U kunt mogelijk nog steeds het meeste van onze website-inhoud bezoeken, maar u hebt mogelijk geen toegang tot bepaalde opties, aanbiedingen en services en we kunnen u mogelijk niet registreren en u toegang geven tot onze klantportaal.

 

Soorten informatie die u kan worden gevraagd:

 • Naam en achternaam
 • E-mailadres
 • Zakelijk postadres
 • Telefoonnummer
 • Postcode
 • Bedrijf
 • Positie
 • Met betrekking tot ons klantportaal, uw inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord)
 • Bankrekeninggegevens en financiële informatie die nodig zijn om betalingen te doen en te ontvangen

 

 1. Informatie die ons op geautomatiseerde wijze wordt verstrekt - Schréder verzamelt ook automatisch bepaalde informatie wanneer u onze websites en klantportaal bezoekt, zoals:

 

 • IP-adressen en domeinnamen
 • Browser en platformtype
 • Geschiedenis van bekeken pagina’s op onze websites
 • Mocht u toestemming geven, uw locatie bij het bezoeken van ons klantportaal
 • Voorkeuren voor uw taal en cookies

 

 1. Informatie die we verzamelen van onze geregistreerde klanten – Voor zover u zich “hebt aangemeld” voor onze nieuwsbrieven, verzamelt Schréder ook gebruiksgegevens zoals wie de door ons verzonden e-mail heeft geopend en wie op de hyperlinks heeft geklikt. U kunt uzelf altijd “afmelden” voor dergelijke communicatie als u deze in de toekomst liever niet ontvangt, door gebruik te maken van de “uitschrijf” mogelijkheid in de communicatie zelf.

 

Voor meer informatie over de cookies die we gebruiken op onze websites en klantportaal, lees alstublieft onze Cookies Notice onderaan onze websites en portaal.


 

 1. HOE WE DE INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN GEBRUIKEN

 

 1. Doeleinden voor verwerking - We gebruiken informatie die we verzamelen voor de volgende doeleinden:

 

 • Om onze websites te beheren
 • Om met u te communiceren en te reageren op vragen die u hebt gesteld via onze contactpagina
 • Om prestaties van onze e-mailcampagnes te meten en ons aanbod te verbeteren
 • Het voorbereiden, sluiten en uitvoeren van contracten met u
 • Voor credit incasso en boekhouding
 • Voor beheer van verkooporders en klantrelaties
 • Om wijzigingen in de verklaring te communiceren, naar eigen inzicht
 • Om u informatie te sturen die u hebt gevraagd (door u aan te melden voor onze nieuwsbrieven)
 • Om onze producten en diensten continu te verbeteren
 • Om de inhoud van onze websites en klantportaal aan te passen en u een betere ervaring te bieden
 • Om trends en statistieken te analyseren
 • Om online accounts te activeren en beheren waarvoor u zich hebt geregistreerd

 

 1. Rechtsgrondslag van verwerking – Schréder kan uw informatie verwerken op verschillende rechtsgrond, zoals:

 

 • Voorbereiden en aangaan van een contract met u; en/of
 • Noodzakelijk voor de oprichting, uitoefening van de verdediging van rechtsvorderingen; en/of
 • Het voldoen aan onze wettelijke of statutaire verplichting(en), zoals anti witwas- en fraudepreventievoorschriften; en/of
 • Uw toestemming, zoals het geval kan zijn; en/of
 • Ons gerechtvaardigd belang zoals hierboven beschreven.

 

 1. Als u ons informatie over een derde partij verstrekt, bevestigd u dat u een wettelijke basis hebt om dit te doen (toestemming of een andere wettelijke basis, zoals het geval kan zijn) om dergelijke informatie met ons te delen en dat u de informatie in deze mededeling ter beschikking van de derden.


 

 1. HOE WE DE INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN KUNNEN DELEN

We zullen uw gegevens niet delen, verkopen, verhandelen of verhuren aan of met derden ( behalve zoals hieronder vermeld) zonder uw toestemming. 

 

We zullen alleen informatie als volgt delen:

 1. Affiliates: Wij delen informatie binnen de gelieerde bedrijven van Schréder SA.

 

 1. Rechtshandhavingsdoeleinden: We verstrekken informatie op verzoek of vereist door overheidsinstanties (zoals wetshandhavingsinstanties, rechtbanken en/of regelgevende instanties) of anderszins om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Daarnaast maken we ook informatie vrij die is verzameld om wettelijke rechten of verdediging uit te oefenen of te beschermen tegen juridische claims.

 

 1. Onze externe dienstverleners, agentschappen en distributeurs ("dienstverleners"): We delen informatie met onze dienstverleners die diensten aan ons of namens ons leveren. Het is deze dienstverleners contractueel verboden om uw gegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan om hun hulp te bieden, om informatie te delen die we aan hen hebben verstrekt en die nodig zijn om uw gegevens te beschermen.

 

 1. Overdracht van informatie buiten de European Economic Area (“EEA”): We kunnen informatie overdragen aan bepaalde filialen buiten de EEA. Deze overdracht vindt plaats op basis van onze Intra-Group Data Transfer Agreement. Overdracht naar andere derden buiten de EER vindt plaats met behulp van een mechanisme voor gegevensoverdracht in overeenstemming met de GDPR normen.

 

 1. Fraudepreventie: We onthullen informatie wanneer openbaarmaking noodzakelijk is om verdachte illegale of frauduleuze activiteiten te onderzoeken, te voorkomen of te reageren of om de veiligheid, rechten of eigendommen van onze gebruikers, anderen en/of ons te beschermen.

 

 

 1. HOE WE VERZAMELDE INFORMATIE BESCHERMEN

 

We gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen om uw informatie te beschermen tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking en tegen accidenteel verlies, vernietiging of schade. We beperken ook de toegang tot uw gegevens tot werknemers die redelijkerwijs toegang tot deze informatie nodig hebben om producten of diensten aan u te leveren.


 

 1. HOE LANG WE INFORMATIE BEWAREN

 

We bewaren informatie die we verzamelen zolang als nodig is om de hierboven beschreven doeleinden uit te voeren of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van een juridische claim in toepasselijke wetgeving. 


 

 1. UW RECHTEN

De GDPR en de privacywetgeving van andere landen bieden bepaalde rechten aan u. Deze rechten kunnen variëren afhankelijk van uw locatie en zijn onderworpen aan verschillende voorwaarden onder te toepasselijke wetgeving. In bepaalde gevallen kan de uitoefening van uw rechten het voor ons onmogelijk maken om de in punt 4 genoemde doeleinden te bereiken.

Wilt u uw rechten doen gelden, zie sectie 10 hieronder.

We zullen ons best doen om u binnen de wettelijke termijn de gevraagde informatie te verstrekken. Als er echter geen toegang kan worden geboden binnen een redelijke termijn, zullen we u een uitleg en een datum geven waarop de informatie zal worden verstrekt. Als om een of andere reden de toegang wordt geweigerd, geven we u een uitleg waarom de toegang is geweigerd.

Indien de toepasselijke wetten zo voorzien, zijn de volgende rechten op u van toepassing:

 

 1. Toegang: U heeft het recht om bevestiging te krijgen of we uw gegevens verwerken en een kopie van uw persoonsgegeven verkrijgen;
 2. Rectificatie: U hebt het recht om de rectificatie van onjuiste persoonsgegevens aan te vragen en onvolledige persoonsgegevens te laten invullen;
 3. Bezwaar: U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden;
 4. Draagbaarheid: U kunt uw persoonlijke gegevens ontvangen die aan ons zijn verstrekt, in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar format. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens, waar technisch haalbaar, ongehinderd door te laten geven aan andere verwerkingsverantwoordelijken. Dit recht bestaat alleen als de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of een contract en de verwerking wordt uitgevoerd door geautomatiseerde middelen;
 5. Beperking: U kunt een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aanvragen overeenkomstig artikel 18 lid 1, a) tot d) van GPDR;
 6. Uitwissing: U kunt de verwijdering van uw persoonsgegevens aanvragen als dit niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor we deze hebben verzameld of wanneer u uw toestemming hebt ingetrokken en er geen wettelijke grond voor de verwerking bestaat of wanneer u bezwaar heeft gemaakt en er geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking bestaan of wanneer de verwerking onwettig is of een uitwissing vereist is om aan een wettelijke verplichting te voldoen;
 7. Recht om een klacht in te dienen: U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit en bij de bevoegde rechtelijke instanties; 
 8. Recht om toestemming te weigeren of in te trekken: In het geval we uw toestemming vragen, bent u vrij om te weigeren om dergelijke toestemming te geven en u uw toestemming te enig moment in te trekken zonder nadelige negatieve gevolgen. De rechtmatigheid van elke verwerking van uw persoonsgegevens die plaatsvonden voorafgaand aan de intrekking van uw toestemming, wordt niet aangetast;
 9. Opt-out: U kunt altijd uitschrijven van alle communicatie als u ze liever niet in de toekomst ontvangt door gebruik te maken van de afmeld mogelijkheid die in de communicatie zelf wordt verstrekt
 10. Recht tegen discriminatie: Inwoners van Californië hebben het recht om niet te worden gediscrimineerd voor de uitoefening van hun rechten op grond van de CCPA.

 

 

 1. INFORMATIE VOOR KINDEREN

 

De producten en diensten op onze websites en portaal zijn niet bedoeld voor gebruikers jonger dan 16 jaar. We verzamelen niet bewust informatie van kinderen jonger dan 16 jaar. Als we ons ervan bewust worden dat een person die informatie indient jonger is dan 16 jaar, zullen we proberen de informatie zo snel mogelijk te verwijderen 

 

Onze websites en portaal-gebruikers geven hierbij aan dat zij ten minste 16 jaar zijn of op leeftijd zijn om geldige toestemming te geven in hun land. 


 

 1. CONTACT

 

Voor elk recht dat u wilt uitoefenen of voor elke vraag die u zou kunnen hebben over de manier waarop wij uw gegevens verwerken, neem dan contact met ons op via win.privacy@schreder.com.

 

 

 1. WIJZIGINGEN VAN DEZE VERKLARING

 

We kunnen deze verklaring van tijd tot tijd bijwerken in overeenstemming met wettelijke vereisten en/of wijzigingen in onze informatiebeheerpraktijken. Indien nodig zullen we u op de hoogte stellen van deze wijziging. Een kopie van de nieuwste versie van deze mededeling zal altijd beschikbaar zijn op deze pagina.


 

 1.  DEFINITIES

 

Affiliates: verwijst naar Schréder S.A.’ gelieerde ondernemingen, dit zijn entiteiten die onder gemeenschappelijke eigendom of zeggenschap staan van Schréder S.A.

 

Toepasselijke wetgeving: alle toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en privacy en, voor zover van toepassing, de GDPR.

 

Controller: de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die, alleen of samen met anderen, de doeleinden en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt.

 

Klantportaal: Schréder Customer Portal (https://portal.Schreder.com).

 

GDPR: de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EC (General Data Protection Regulation).

 

Informatie: elk type informatie over u, inclusief persoonsgegevens.

 

Persoonsgegevens: alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbaar natuurlijk persoon (‘onderwerp gegevens’); een identificeerbaar natuurlijk persoon is degene die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatiemiddel zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-id of aan een of meer factoren die specifiek zijn voor het fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

 

Verwerking of Verwerkt of Verwerken:  betekent elke bewerking of reeks bewerkingen die worden uitgevoerd op persoonsgegevens of op reeksen persoonsgegevens, al dan niet op geautomatiseerde wijze, zoals verzameling, registratie, organisatie, structurering, opslag, aanpassing of wijziging, ophalen, raadplegen, gebruiken, openbaarmaking door toezending, verspreiding of anderszins ter beschikking stellen, afstemmen of combinatie, beperking, verwijdering of vernietiging.

 

Toezichthoudende autoriteit: verwijst naar de nationale openbare toezichthoudende autoriteit die bevoegd is voor het toezicht op en de handhaving van de naleving van de nationale wetgeving inzake gegevensbescherming die onder haar bevoegdheid valt.

 

Derde partij of derden: betekent een natuurlijk of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie dan de betrokkene, voor de verwerking verantwoordelijke, verwerker en personen die onder direct gezag van de voor de verwerking verantwoordelijke of verwerker gemachtigd zijn persoonsgegevens te verwerken.

 

Websites van Schréder Affiliates: https://be.schreder.com · https://fr.schreder.com · https://nl.schreder.com · https://de.schreder.com · https://uk.schreder.com · https://sp.schreder.com · https://pt.schreder.com · https://au.schreder.com · https://hu.schreder.com · https://za.schreder.com · https://at.schreder.com · https://latin.schreder.com · https://it.schreder.com · https://ca.schreder.com · https://ua.schreder.com · https://ch.schreder.com · https://pl.schreder.com · https://ro.schreder.com · htts://rs.schreder.com · https://se.schreder.com · https://sk.schreder.com · https://ru.schreder.com · https://us.schreder.com     .        https://dk.schreder.com